به علت عدم همکاری و حمایت مادی و معنوی مسئولین مدعی حمایت از هنر متعهد و سینمای انقلاب و خلف وعده و وعیدهای ایشان روایت فیلم فعلا تعطیل می باشد یاحقبا سلام به علت عدم همکاری و حمایت مادی و معنوی مسئولین مدعی حمایت از هنر متعهد و سینمای انقلاب (از جمله حوزه هنری ، شهرداری و شورای شهر ، و بسیج ) و خلف وعده و وعیدهای ایشان روایت فیلم فعلا تعطیل می باشد یا حق مدیرمسئول و سردبیر